Propozycja STATUTU Kłodawskiego Klubu „SOLNI CYKLIŚCI”

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Klub SOLNI CYKLIŚCI został utworzony 2 maja 2012 roku przez członków założycieli i jest organizacją nieformalną.

3. Klub SOLNI CYKLIŚCI tworzą osoby wspierające wszelkie działania prowadzące do upowszechniania turystyki rowerowej oraz rozwoju komunikacji rowerowej.

Rozdział II

Cele Kłodawskiego Klubu „SOLNI CYKLIŚCI”.

§ 2. Kłodawski Klub „SOLNI CYKLIŚCI” zwany dalej Klubem został utworzony w celu:

1) wspierania idei turystyki rowerowej i aktywności fizycznej opartej na rekreacji rowerowej,

2) organizowania i odbywania wycieczek rowerowych oraz różnych rajdów rowerowych,

3) poznawania uroków bliższych i dalszych zakątków naszego kraju, zwiedzania zabytków, pomników kultury i architektury, a także bliskich spotkań z przyrodą,

4) sprawdzania i udoskonalania techniki jazdy na rowerze w różnych warunkach terenowych,

5) popierania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.

Rozdział III

Władze Klubu.

§ 3.. Władzami Klubu są:

1) Zebranie Członków,

2) Zarząd Klubu.

§ 4. 1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i do jego kompetencji należy:

1) uchwalanie Statutu i dokonywanie w nim zmian,

2) ustalanie głównych kierunków działania Klubu,

3) ustalanie wpisowego i składek członkowskich,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,

5) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Klubu,

6) przyjmowanie członków Klubu i podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa,

7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jej majątku.

2. Zebranie Członków jest zwoływanie przez Zarząd Klubu, co najmniej raz w roku, nie później niż do 30 marca każdego roku, w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zarząd. Na każdym pierwszym zwołanym przez Zarząd Klubu w danym roku kalendarzowym Zebraniu Członków, Zarząd Klubu jest zobowiązany przedstawić sprawozdanie z roku poprzedniego.

3. Do uchwalenia i podejmowania zmian w Statucie oraz do podejmowania uchwał Zebrania Członków wymagana jest większość kwalifikowana 2/3 głosów.

4. Głosowanie na Zebraniu członków odbywa się w sposób jawny lub tajny w zależności od uchwały Zebrania Członków.

5. Prawo do udziału w głosowaniu przysługuje jedynie członkom aktywnym – dorosłym. Członkowie bierni i honorowi biorą udział w Zebraniach Członków jedynie z głosem doradczym.

6. Zebraniu Członków przewodniczy z urzędu Prezes Klubu, a w razie nieobecności Zastępca Prezesa.

§ 5. 1. Władzami Klubu kieruje Zarząd w liczbie 3 osób.

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Zastępca Prezesa i Skarbnik.

3. Wybór Zarządu odbywa się na Zebraniu Członków Klubu, w głosowaniu, większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

4. Grupa na zewnątrz reprezentowana jest przez Prezesa lub w razie jego nieobecności przez Zastępcę Prezesa, albo przez upoważnionego przez Prezesa Członka Klubu.

5. Prezes podpisuje uchwały podjęte przez Zarząd Klubu jak i Zebranie Członków, a gdy nie przewodniczy obradom, to podpisuje je osoba prowadząca zebranie, na którym podjęto uchwały.

6. Kadencja Zarządu Klubu trwa dwa lata i liczy się od dnia 1 kwietnia roku, w którym odbyły się wybory do 30 marca dwuletniego okresu.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

8. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów.

9. Z posiedzeń Zarządu Klubu sporządza się protokół jeśli są na nim podejmowane uchwały, a w pozostałych wypadkach można poprzestać na sporządzeniu notatki.

10. Zarząd grupy prowadzi rejestr członków Klubu.

11. Oświadczenia woli w imieniu Klubu, w szczególności w zakresie zobowiązań finansowych oraz w sprawach majątkowych Klubu, składa łącznie dwóch członków Zarządu Klubu w tym Prezes lub Zastępca Prezesa i Skarbnik.

Rozdział IV

Członkostwo Klubu.

§ 6. Wyróżnia się trzy rodzaje członkostwa:

1) aktywne:

a) dorosłe,

b) młodzieżowe,

2) bierne,

3) honorowe.

§ 7. Członkiem Klubu może zostać każda pełnoletnia, zaproszona przez Zarząd osoba, która:

1) uznaje zasady obowiązujące w Klubie,

2) uzyska rekomendację od dwóch wprowadzających członków Klubu,

3) złoży deklarację członkowską,

4) zapłaci wpisowe oraz składkę członkowską,

5) zostanie przyjęta przez Zebranie Członków Klubu bez głosów sprzeciwu, w głosowaniu tajnym.

§ 8. 1. Członkiem Klubu, na zasadach określonych w § 7, może zostać także osoba niepełnoletnia, która z pośród członków ją rekomendujących, wskaże osobę sprawującą funkcję opiekuna, aż do uzyskania przez nią pełnoletniości.

2. Osoba niepełnoletnia, do czasu uzyskania przez nią pełnoletniości ma status członka aktywnego – młodzieżowego.

§ 9. 1. Członek aktywny dorosły:

1) ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

2) ma prawo głosu we wszystkich sprawach wymagających głosowania,

3) ma prawo zgłaszać opinie, wnioski, postulaty,

4) ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w działaniach grupy i regularnej obecności na zebraniach,

5) ma obowiązek opłacania składek oraz kształtowania dobrej opinii o Klubie.

2. Członek aktywny młodzieżowy:

1) nie ma prawa wybierać i nie ma prawa być wybieranym do władz Klubu,

2) nie ma prawa głosu,

3) ma prawo zgłaszać opinie, wnioski, postulaty,

4) ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w działaniach grupy,

5) ma obowiązek opłacania składek oraz kształtowania dobrej opinii o Klubie.

3. Członek bierny, to taki, który wskutek zmiany miejsca zamieszkania lub ze względów zdrowotnych, a także innych ważnych powodów nie jest w stanie uczestniczyć aktywnie w życiu Klubu oraz w zebraniach, jednakże pragnie zachować członkostwo Klubu, a jego wniosek otrzymał rekomendację Zarządu Klubu i akceptację Zebrania Członków. Członek bierny zobowiązany jest do opłacania składek, jednakże traci uprawnienia do głosowania i pełnienia funkcji w Klubie.

4. Członek honorowy to osoba, nie będąca członkiem aktywnym ani biernym Klubu, która zasłużyła sobie działalnością na rzecz społeczeństwa lub Klubu, na szczególny sposób uhonorowania. Członek honorowy może brać udział w zebraniach Klubu, jednak nie posiada żadnych uprawnień i przywilejów. Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składek.

§ 10. 1. Ustanie członkostwa w Klubie następuje przez jego utratę lub wygaśnięcie.

2. Utrata członkostwa następuje:

1) na wniosek Zarządu w razie zalegania ze składkami dłużej niż trzy miesiące od daty upomnienia,

2) na wniosek Zarządu w przypadku działania na szkodę Klubu, działania oraz zachowania sprzecznego z zasadami niniejszego Statutu lub uchwałami Zebrania Członków,

3) w przypadku rezygnacji członka, zaakceptowanej przez Zarząd zgodnie z § 11 niniejszego Statutu.

3. Wygaśnięcie członkostwa następuje w razie śmierci członka.

4. Decyzję o utracie członkostwa, o której mowa w ust. 2, podejmuje w formie uchwały Zebranie Członków.

§ 11. W przypadku rezygnacji członka Klubu z członkostwa, przed jej przyjęciem musi ona zostać rozpatrzona przez Zarząd Klubu. Zarząd ma prawo odmówić przyjęcia rezygnacji do czasu uregulowania przez rezygnującego wszystkich zaległych składek i opłat, zwrotu posiadanych przedmiotów i materiałów będących własnością Klubu.

Rozdział IV

Formy pracy Klubu.

§ 12. 1. Klub obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeby.

2. Posiedzenia Klubu zwołuje Prezes lub Zastępca Prezesa z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej trzech aktywnych – dorosłych członków grupy.

3. Posiedzenia Klubu mogą odbywać się w dogodnym dla członków Klubu terminie, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.

4. Posiedzeniem przewodniczy Prezes lub jego Zastępca.

5. Posiedzenia Klubu są jawne i mogą w nich uczestniczyć inne zaproszone osoby.

§ 13. Wszyscy członkowie zobowiązani są do czynnego działania na rzecz Klubu, w szczególności do podejmowania starań prowadzących do sponsoringu dla Klubu. Rozdział V Rozwiązanie Klubu.

§ 14. 1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Zebranie Członków większością kwalifikowaną 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku rozwiązania Klubu Zebranie Członków postanawia o przeznaczeniu likwidowanego majątku, zaś likwidatorami Klubu są członkowie ostatniego Zarządu Klubu.

3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanej Klubu.

Rozdział VI

Przepisy porządkowe i końcowe.

§ 15.1. Wszystkich uczestników wycieczek i rajdów obowiązują ogólne przepisy dotyczące poruszania się po drogach publicznych.

2. Każdy dorosły uczestnik na trasie wycieczki czy rajdu w pełni odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zachowanie oraz za bezpieczeństwo i zachowanie się osób młodocianych, które ma pod swoją opieką.

3. Każdy uczestnik wycieczki lub rajdu osobiście odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie, wobec innych uczestników wycieczki czy rajdu i osób trzecich.

4. Każdy dorosły uczestnik rajdu, mający pod swoją opieką osobę niepełnoletnią w pełni odpowiada za szkody wyrządzone przez tę osobę, innym uczestnikom wycieczki lub rajdu i osobom trzecim.

5. Członkowie Klubu posiadający status członka aktywnego – młodzieżowego zobowiązani są jeździć w kasku ochronnym, a dla pozostałym członkom Klubu zaleca się jazdę w kasku ochronnym.

§ 16. 1. Długość i trudności trasy oraz tempo jazdy dostosowane są do możliwości całej grupy, tak aby nikt z uczestników nie pozostał sam na drodze.

2. Wszystkich uczestników obowiązuje zasada wzajemnej życzliwości oraz pomagania sobie w trudnych sytuacjach. W Klubie wszyscy są kolegami.

§ 17. 1. Wycieczki i rajdy jednodniowe organizowane są w dni wolne od pracy w terminach ustalonych przez Zarząd Klubu i odbywają się zgodnie z Regulaminem jednodniowej wycieczki czy rajdu stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu.

2. Rajdy dłuższe niż jednodniowe organizowane są według odrębnych planów i mogą być organizowane w dowolnych terminach ustalonych przez Zarząd Klubu.

3. Dla rajdów dłuższych niż jednodniowe każdorazowo opracowuje się regulamin rajdu.

4. Do opracowania trasy wycieczki czy rajdu i ich prowadzenia Klub wyznacza każdorazowo prowadzącego tzw. Komandora Rajdu.

5. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce czy rajdzie jednodniowym jest podpisanie i przyjęcie do wiadomości regulaminu jednodniowej wycieczki lub rajdu.

6. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie dłuższym niż jednodniowy jest podpisanie i przyjęcie do wiadomości każdorazowo regulaminu rajdu.

§ 18. Koszty wycieczek i rajdów, w tym ich ubezpieczenia, uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.

§ 19. 1. Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić w drodze uchwały Zebrania Członków.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do Statutu Kłodawskiego Klubu „SOLNI CYKLIŚCI” REGULAMIN JEDNODNIOWEJ WYCIECZKI / RAJDU

§ 1. 1. Wszystkich uczestników obowiązują ogólne przepisy dotyczące poruszania się po drogach publicznych.

2. Każdy uczestnik na trasie w pełni odpowiada za swoje bezpieczeństwo i zachowanie oraz za bezpieczeństwo i zachowanie się osób młodocianych, które ma pod swoją opieką.

3. Każdy uczestnik we własnym zakresie odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie, wobec innych uczestników wycieczki czy rajdu i osób trzecich.

4. Każdy uczestnik, mający pod swoją opieką osobę niepełnoletnią w pełni odpowiada za szkody wyrządzone przez tą osobę, innym uczestnikom i osobom trzecim.

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników, mogą oni ubezpieczyć się indywidualnie.

§ 2. 1. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są jeździć w kasku ochronnym, a pozostałym osobom zaleca się jazdę w kasku ochronnym.

2. Poruszanie się po drogach publicznych odbywa się zgodnie z zasadą – jedziemy „gęsiego” tzn. jeden za drugim, w małych grupkach, z zachowaniem przerwy około 200 m pomiędzy grupami.

3. Na trasę wyjeżdżamy sprawnym i przepisowo wyposażonym rowerem zabierając ze sobą podstawowe narzędzia i elementy zapasowe np. dętkę.

§ 3. Obowiązkiem uczestnika jest:

1) przestrzeganie zasad obowiązujących w trakcie wyjazdu, w tym regulaminów, ustaleń i poleceń prowadzącego tzw. Komandora Rajdu,

2) posiadanie dokumentu tożsamości i przestrzeganie przepisów drogowych o ruchu drogowym, przepisów o ochronie przyrody i przepisów przeciwpożarowych zwłaszcza na terenach leśnych,

3) posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, hamulce itp.),

4) poruszanie się w grupie zorganizowanej i stosowanie się do wskazówek prowadzącego,

5) poinformowanie prowadzącego o rezygnacji z uczestnictwa w dalszej trasie lub odłączeniu się od grupy,

6) dostosowanie ubrania do warunków pogodowych i bycie przygotowanym na ewentualną zmianę warunków pogodowych na trasie,

7) przygotowanie sobie prowiantu oraz innych niezbędnych rzeczy na trasę,

8) zapoznanie się z trasą i dostosowanie swoich możliwości do trudności trasy.

§ 4. Uczestnikom zabrania się:

1) uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz środków odurzających, a także spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających w trakcie wyjazdu,

2) oddalania się od grupy,

3) nagłego zawracania, rozpędzania roweru i wyprzedzania innych, w szczególności przy zjazdach ze wzniesień,

4) wyprzedzania uczestników wyjazdu bez zgody Komandora Rajdu.

§ 5. W przypadku zasłabnięć, kolizji, wypadków udzielamy pierwszej pomocy oraz wzywamy pomoc medyczną i/lub policję.

§ 6. Organizatorzy mogą zmienić trasę w trakcie wyjazdu, w zależności od warunków atmosferycznych, kondycji poszczególnych członków wyjazdu oraz innych zdarzeń losowych.

§ 7. Regulamin obowiązuje wszystkich członków grupy na każdym wyjeździe.

§ 8. Wszelkie roszczenia rozstrzygane będą w sposób polubowny, a w przypadku sytuacji konfliktowych obowiązuje Kodeks Cywilny.

§ 9. 1. Każdy członek Kłodawskiego Klubu „SOLNI CYKLIŚCI” składa oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i stosowania przepisów niniejszego Regulaminu, opatrzone datą złożenia oświadczenia i własnoręcznym podpisem.

2. Przyjęcie zasad potwierdzonych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje członka Klubu podczas wszystkich wyjazdów grupowych, do odwołania.

3. Uczestnik wyjazdu, nie będący członkiem Klubu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i stosowania przepisów niniejszego Regulaminu, przed każdym wyjazdem.

4. Oświadczenia przechowywane są w dokumentacji prowadzonej przez Zarząd Klubu.

Opracował: Włodzimierz J.Kowalczyk